Torp Ståldesign ApS

Handelsbetingelser

Læs vores

Generelle forretningsbetingelser

1 AFTALEGRUNDLAG

Medmindre andet aftales skriftligt, er disse forretningsbetingelser gældende for alle Torp Ståldesign ApS’s ydelser.

Alle rådgivningsydelser leveres i henhold til “Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand'” (ABR 89).

2 HONORAR

Torp Ståldesign ApS’s ydelser faktureres efter medgået tid med de satser der følger af Torp Ståldesign kategorisatser med tillæg af moms. Torp Ståldesign ApS’s kategorisatser reguleres årligt pr. 1. april

3 UDLÆG

Udlæg refunderes i henhold til ABR 89. Kørsel faktureres i henhold til statens takster.

4 BETALING

Betalingsbetingelser er 14 dage netto. Ved fakturering i henhold til aftalt betalingsplan faktureres i henhold til de aftalte tidspunkter. Såfremt betaling finder sted senere, er Torp Ståldesign ApS berettiget til beregning af renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

5 RETTIGHEDER

Klienten er berettiget til at anvende det materiale, som udarbejdes af Torp Ståldesign til løsning af den på- gældende opgave. Desuden er klienten berettiget til at offentliggøre materiale udarbejdet af Torp Ståldesign, såfremt formen for offentliggørelse forinden er forelagt Torp Ståldesign ApS. Torp Ståldesign ApS’s navn skal altid fremgå ved offentlig gengivelse af materiale og bygninger eller anlæg, hvortil Torp Ståldesign ApS’s materiale er anvendt. Torp Ståldesign ApS kan ikke offentliggøre projektmateriale helt eller delvist uden samtykke fra klienten. Torp Ståldesign er dog berettiget til at anvende opgaven som reference bl.a. i forbindelse med akkvisitioner og markedsføring.

6 LEVERING

Leveringstiden er angivet omtrentligt og uforbindende, medmindre andet særskilt er aftalt. Torp Ståldesign ApS kan kræve tidsfristforlængelse såfremt forhold, som klienten bærer ansvaret for, eller force majeure er årsag til forsinkelsen.

7 ANSVAR

Torp Ståldesign er i henhold til ABR 89 ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Det skal dog understreges, at Torp Ståldesign som rådgiver kun er ansvar- lig for skader, som opstår i forbindelse med arbejde, Torp Ståldesign har påtaget sig, når det kan godtgøres, at skaden skyldes mangel på fornøden faglig dygtighed eller omhu.

Torp Ståldesign ApS’s ansvar ophører 5 år efter, at opgaven er afleveret. Torp Ståldesign ApS’s ansvar er begrænset til 3 x honorarets størrelse pr. opgave, uanset antallet af skader.

8 FORSIKRING

Torp Ståldesign er ansvarsforsikret hos Adis Forsikring,

police nummer:                   59.0.07.000

certifikat nummer:               C46838

9 TVISTER

Eventuelle tvister afgøres endeligt og bindende ved voldgift i overensstemmelse med ABR 89. Såfremt klienten er privatperson (“forbruger”), afgøres eventuelle tvister ved de almindelige domstole efter dansk rets almindelige regler.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om vores ydelser inden for stålkonstruktioner, altaner og trapper samt specialopgaver, er du altid velkommen til at kontakte os.